Runstenar från vikingatiden, 800-1050 e.Kr.

Enligt uppgift skall det ha funnits en runsten på Smedby kyrkogård. Den är numera försvunnen men var tidigare väl känd av bygdens innevånare. Enligt en beskrivning från 1820 talet skall den ha varit prydd med en korsbärande glob. Texten, som var ofullständig, löd: Östen (och N.N. reste sten) denna efter Kettil, broder sin. Gud moder h(jälpe hans ande).

I Alvlösa har tidigare funnits en runsten som ursprungligen påstås ha stått på en gravhög men som numera troligen är förstörd. Enligt en äldre avritning löd texten: Emund och Gunnar…de gjorde detta minnesmärke efter Gunne den djärve.

På Alvlösa gård finns en ännu bevarad överdel av en runsten. Den hittades 1887 i broläggningen till den nordligaste gården i Alvlösa. Runinskriptionen löper i en båge och lyder: (N.N. reste denna sten efter)...te, sin styvson.

Alla tre stenarna tycks tillhöra vikingatidens senare del.

01 Runstenen från Smedby kyrkogård. 1000-talet
03 Runstensfragment vid Alvlösa gård. 1000-talet
02 Den försvunna runstenen från Alvlösa. 1000-talet
Den enda bevarade runstenen i Smedby finns vid Alvlösa gård